Kirkekalender Mandag 2/01 år 2017

Kirkekalender Mandag 2/01 år 2017     Forfest for Kristi fødel.  
3.Tone
Julefaste vin &olje

st_ignatius_of_antioch     ic-ma220-icon-holy-righteous-john-kronstadt

Den hellige Ignatius Theoforos, gudsbæreren
Den rettferdige Johannnes av Kronstadt (1908).

Lesning:

Den hellige Apostel Johannes første  brev       4:   7-11

«Brødre og søstre:

Elskede! La oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud.
Og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.

Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud,
for Gud er kjærlighet.

Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss,
at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved Ham.

I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud,
men at Han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

Elskede! Hvis Gud elsket oss slik, så skylder også vi å elske hverandre..»

Evangelium:

Evangelisten Lukas    6:  31 – 36

«På den tid sa Han 

Og slik som dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, slik skal også dere gjøre mot dem.

Men hvis dere elsker dem som elsker dere, hva er det å takke dere for?
For selv syndere elsker dem som elsker dem.

Hvis dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, hva er det å takke dere for?
For selv syndere gjør det samme.

Hvis dere låner bort til dem som dere håper å få tilbake fra, hva er det å takke dere for?
For selv syndere låner til syndere for å få like mye tilbake.

Men elsk deres fiender, gjør godt og lån bort, uten å vente at dere skal få noe tilbake.
Og deres lønn skal bli stor, og dere skal være Den Høyestes barn.
For Han er god mot de utakknemlige og onde.

Vær derfor barmhjertige, slik som deres Far også er barmhjertig.»

 

b615a616b9db3a1dcfab3b53e3b8bb39

 

Kjærlighetens Akatist:

«Lovet være Gud for alle ting!»

Går det an å klare å forstå det og si det og mene det?

Liten Meditasjon uke 1.

Ett nytt år i Livet som kristen. Hvilken betydning og påvirkning har det på meg?

Hva kan jeg gjøre for å nærme meg Kristi kjærlighet ennå mer?

Om Maria sier St.Lukas:
«Hun gjemte ordene i sitt hjerte»
Hvilke ord er det jeg skal gjemme i hjertet i det året som kommer

 Troparion (også tropar ; flertall troparia )  Det er en kort salme av en strofe , eller en av en rekke strofer; dette kan bære videre betydningen av en salme interpolert mellomsalmevers.

Troparion, Tone (4.tone):
Førere for de himmelske hærskarer, beskytt oss uverdige
under deres ærefulle vingers skjul,
og gå i forbønn for oss som roper: redd oss fra all ulykke,
for dere leder jo de høyere makter! 


Kontakion,

 (2.tone): Guds erkeengler, tjenere for Guds herlighet,
ledere for englene og veiledere for menneskene:
be om det som gavner oss og om stor miskunn,
for dere er englenes førere. 

Helgenvita

Den hellige Ignatius Theoforos, = Gudsbæreren, fordi han var så sikker på Kristi tilstedeværelse i sitt hjerte. Legenden identifiserer ham med det barnet som Kristus fremstilte for disiplene: «Så tok han et lite barn og stilte det midt iblant dem, la armene om det og sa til dem: ‘Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men ham som har sendt meg’» (Mark 9,36-37).

Han var konvertitt, disippel av apostlene Peter og Paulus eller apostelen Johannes, som rundt 69 viet ham til den andre biskop i det store kristne sentrum i Antiokia ved Orontes i Syria etter Peter.
Ignatius hade sitt virke i Atiokia i rundt 40 år uten at vi vet noe om hans episkopat. Han overlevde forfølgelsene under keiser Domitian (81-96) og gledet seg over den perioden av fred som fulgte. Det fant ikke sted noen større kristenforfølgelser på denne tiden, men kristendommen var fortsatt en forbudt religion og tilhengerne ble regnet som fiender av Imperium Romanum. Men i keiser Trajans (98-117) niende regjeringsår ga han ordre om at de kristne skulle ofre til gudene i likhet med de andre borgerne, og å nekte dette ble straffet med døden.

Det tok ikke lang tid før Ignatius ble tatt og ført for keiser Trajan, som da var i Antiokia. Keiseren anklaget ham for å bryte ediktet og oppfordre andre til å gjøre det samme, og Ignatius’ forsvarstale gjorde ikke inntrykk på ham. Han ga ordre om at biskopen skulle legges i lenker og føres til Roma og der kastes for villdyrene.

Reisen stanset en tid i Smyrna (i dag Izmir i Tyrkia), hvor Ignatius hadde et møte med den hellige Polykarp, som da var en ung mann. Den hellige Simeon Metafrastes skriver i sin biografi om Ignatius at Polykarp var en «hellig apostel». Hit kom også den hellige biskop Onesimos i spissen for en delegasjon fra Efesos, biskop Damas med utsendinger fra Magnesia og biskop Polybios fra Tralles. En av representantene, Burrhus, var så nyttig at Ignatius spurte efeserne om å la ham være hos seg som ledsager. Her skrev Ignatius også de fire første av de syv brev han særlig minnes for; til menighetene i Efesos, Magnesia, Tralles og Roma.

Vokterne hadde det travelt med å reise videre fra Smyrna for å nå frem til Roma før sirkuslekene var over, for berømte ofre var alltid en stor attraksjon i amfiteatret. Ignatius gikk gladelig med på det. De seilte videre til Troas, der de fikk høre at freden var gjeninnført i kirken i Antiokia. I Troas skrev Ignatius enda tre brev før de seilte til Europa; til menighetene i Filadelfia (i dag Alasehir i Tyrkia) og Smyrna samt et avskjedsbrev med råd og formaninger til Polykarp.

Alle brevene ble diktert til andre kristne, for hans egne hender var lenket. Disse brevene er av den største verdi og interesse ved det lys de kaster over kristen tro og praksis mindre enn ett århundre etter Kristi Himmelfart. Brevene omhandler Kirken, giftemål, treenigheten, inkarnasjonen, forløsningen og eukaristien. Igjen og igjen tilskynder han i brevene mottakerne til å holde fast på enheten seg imellom når de møtes for å feire Eukaristien, presidert av sin biskop. I brevet til Smyrna skriver han: «Der hvor biskopen er, er det kristne fellesskapet, på samme måte som der hvor Kristus er, er kirken».

I brevet til de kristne i Roma ba han dem om ikke å prøve å få ham benådet – han ville dø martyrdøden for Kristus. «La meg følge min Guds eksempel på lidelse». «Jeg er Guds hvete. De ville dyrene skal male den i stykker med sine tenner, slik at jeg blir Kristi rene brød». I hans brev brukes også for første gang begrepet «den katolske kirke (almene kirke)» om de troendes fellesskap, og han understreker biskopen av Romas forrang. I et av brevene skriver han at han var i en gruppe soldaters vold: «Ti leoparder, hvis oppførsel blir verre jo bedre de blir behandlet». En detaljert beskrivelse av reisen til Roma ble skrevet av Agathopus og en diakon ved navn Philo, som var sammen med ham, og som også skrev de syv brevene etter diktat.

Fra Troas seilte følget til Neapolis, og derfra dro de landeveien gjennom Makedonia og Illyria. De seilte fra Dyrrachium (Durazzo). Om de seilte helt til Roma eller om de bare seilte over Adriaterhavet og tok landeveien til Roma, er umulig å avgjøre. Etter en reise på minst seks, kanskje tolv uker, kom følget frem til Roma, hvor det sies at de troende kom ut for å møte Ignatius. De gledet seg over hans nærvær blant dem, men sørget over at de skulle miste ham så snart. Det virker som om de fortsatt håpet på å få ham løslatt, men han gjentok det han hadde sagt i brevet til dem at han ville lide martyrdøden.

I følge legenden kom han til Roma på sirkuslekenes siste dag. I Roma ble forhørene i følge en upålitelig legende ledet av keiser Trajan selv, og først etter at alle overtalelsesforsøk var forgjeves, ble Ignatius dømt til døden ved å kastes for de ville dyr i et offentlig sirkus, sannsynligvis Det flaviske Amfiteater, bedre kjent som Colosseum.

De to løvene drepte ham raskt. Dette skjedde rundt 107. Noen forskere mener han døde mellom 110 og 117. Han er den enste martyren vi vet om som døde i Det flaviske amfiteater, i dag kjent som Colosseum. De andre som ble dømt ad bestias, det vil si å kastes for villdyrene, døde i Circus Maximus ved foten av Aventin-høyden. De restene som villdyrene lot være igjen av martyren, samlet de kristne sammen. De dyrebare relikviene ble brakt tilbake til Antiokia av diakonen Philo av Kilikia og syreren Rheus Agathopus, hvor de ble oppbevart og æret som den største skatt ved byporten, i følge de hellige Hieronymus og Johannes Krysostomos.

Hieromartyr Ignatius Gudbærer, biskop av Antiokia (107).
Den rettferdige Johannnes av Kronstadt (1908).

Johannes av Kronstadt (1829-1908)Ioann Ilíc Sergjev föddes i trakten av Archangelsk i norra Ryssland. Han kom ur en gammal prästsläkt och skrev senare  i livet om sin uppväxt: “Från min tidiga barndom lärde föräldrarna mig att be … Evangelierna var min barndoms följeslagare, min lärare, ledare och tröstare…”

Johannes studerade från 1841 vid den andliga akademin i S:t Petersburg. Studierna kombinerade han med arbete, han kopierade på nätterna dokument eftersom hans far hade dött och han var den ende som skulle försörja familjen. Sin blygsamma lön sände han till modern. 1855 gick han ut Akademin med teologie doktorsexamen. Han prästvigdes 1855 och fick genast tjänst i Kronstadt, på en befäst ö utanför S:t Petersburg.

Johannes var inte munk utan levde i äktenskap.Han giftet sig med Elisabeth, dotter av  ärkeprest KP Nevitzki- Med en oerhörd energi tog han sig genast an den fattiga befolkningen som var nedsjunken i alkoholism och kriminalitet. År1882 öppnade han ett ”Arbetets hus” med bland annat en arbetsförmedling, 1889 ett natthärbärge, 1891 ett pilgrimshärbärge. Arbetets hus utvidgades med ett barnhem, ett daghem för barn, ett hus för fattiga kvinnor, en bespisning och en plats för utdelning av kläder till behövande.

Johannes blev omåttligt älskad av befolkningen, och ansågs också vara en undergörare. Bland annat påstods han kunna läsa brev som han ännu inte hade tagit emot. Från 1888 reste han runt omkring i Ryssland och talade om sina projekt. Han steg också snabbt i hierarkin, blev ärkepräst med mitra och medlem av den heliga synoden. Detta hade han ingenting emot, för paradoxalt nog älskade han prakt och ståt. Han författade också en stor mängd andlig litteratur, bland annat predikningar och dagböcker.

Under den första ryska revolutionen trädde han fram med varnande ord till det ryska folket att vända om, annars skulle Gud ”sända ett plågoris i form av ohederliga, grymma, självpåtagna härskare som kommer att dränka din jord i blod och tårar.” Johannes profetia skulle slå in, även om han inte själv fick se det. Han insomnade den 20 oktober 1908.

Men det hör med til vita at han är mycket politisk omdiskuterad.

Johannes av Kronstadt helgonförklarades 1990 av Moskvapatriarkatet och 1994 av Ryska utlandskyrkan.

Ev link til bibelen
FROM THE ORTHODOX CALENDAR
THE MOST COMPREHENSIVE ORTHODOX LITURGICAL CALENDAR ON THE WEB
også på Android og Iphone

HER ER OPPSKRIFTER FRA 

Det ortodokse kjøkken

Oppskrifter i fasten

220px-saint_chariton
Bordbønn.

Før måltidet:

Alles øyne våker vokter på oss Herre

Og du gir dem deres føde i rette tid. du åpner din hånd og metter alt som lever med velsignelse.

Etter måltidet

Takk Herren, for han er god og hans miskunnhet varer varer i evighet.
Herren er god i mot alle og hans barmhjertighet er over alle hans gjerninger.

 

Ψ 

11s02__28549-1316243268-1280-1280

Α    ∞    Ω

Bibeltekstene er hentet fra hermon.no som er den nærmeste «New King James» versjonen som brukes i de fleste ortodokse kirker i engelsktalende land. link
Helgenkalenderen er hentet fra http://www.holytrinityorthodox.com/calendar/index.htm link
Helgenvitaene er hentet fra  https://oca.org/saints/lives/2016/10/13  eller http://www.katolsk.no/biografier/historisk. link
Disse redigeres, forkortes eller bearbeides.
Dagens kalender er bygget på «Juliansk Kirkekalender, Hl. Nikolai ortodokse menighet, Konstantinopelpatriarkatet.
Noen av dagens markeringer og lesninger skiller seg i noen få tilfeller fra den vanlige Julianske kalenderen.
Det vektlegges Nordiske og Keltiske (Britiske Helgner) fra før 1054.
Ansvarlig redaktør av nettutgaven er Andreas R.Robberstad andreas.protocletos@gmail.com

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s